Borxhi doganor 224 milionë euro, problem edhe vlerësimet dhe keq klasifikimet tarifore

Contact Us

Borxhi doganor 224 milionë euro, problem edhe vlerësimet dhe keq klasifikimet tarifore

Borxhi doganor i kontabilizuar deri në fund të vitit 2018 ishte 27 miliardë lekë apo rreth 224 milionë euro. Kontrolli i Lartë i Shtetit në një auditim të zhvilluar në vitin  2019 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe të publikuar këto ditë nënvizon se lista e debitorëve është shtuar me 233 subjekte të reja përgjatë një viti dhe me një vlerë të konsiderueshme.

Konkretisht sipas KLSH nga shqyrtimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të dhënave elektronike (data-base) të vëna në dispozicion nga Sektori i Monitorimit të Borxhit, rezulton se gjendja e borxhit doganor më 01.01.2018 paraqitet me 4521 raste, 2978 subjekte debitorë në vlerën 23,946,599 mijë lekë. Gjendja e borxhit më datë 31.12.2018 paraqitet me 4520 raste, 3211 subjekte debitorë në vlerën 27,596,148 mijë lekë, pra gjatë vitit ushtrimor 2018, borxhi doganor është shtuar me 233 subjekte debitorë ose 7.8 %, ndërsa në vlerë 3,649,549 mijë lekë ose 15.2 %.

“Nga zyra e borxhit pranë degëve doganore nuk janë ndjekur hap pas hapi masat dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin doganor si dhe udhëzimet përkatëse të nxjerra për këtë qëllim për rikuperimin e detyrimeve të papaguara nga subjektet debitore, ku për 1203 raste, për vlerën 3,299,965,219 lekë, nuk kanë vijuar procedurat me nxjerrjen e Urdhër Ekzekutimi për rikuperimin me forcë të detyrimeve të papaguara, duke bërë të mundur vazhdimin e veprimtarisë doganore në sistem të subjekteve debitore” thuhet në raport.

 

Keqklasifikimet tarifore dhe vlerësimet doganore 919 milionë lekë dëm

Të paktën 919 milionë lekë apo rreth 7.5 milionë euro është vlera e munguar e të ardhurave në buxhet për shkak të keqklasifikimit tarifor të artikujve nga ana e Doganave apo si rezultat i vlerësimit doganor të gabuar. Një auditim i Kontrollit të Lartë të Shtetit në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave vë theksin pikërisht në këto pika ndërkohë që rekomandon që të merren masa për të kontabilizohet dhe arkëtohet ky detyrim.

KLSH sjell në vëmendje se nga auditimi si dhe nga ballafaqimi me personat përgjegjës gjatë auditimit në terren, shqyrtimit të observacioneve së bashku me dokumentacionin bashkëlidhur për aktet e mbajtura gjatë ballafaqimit në terren, si dhe shqyrtimit të observacioneve me dokumentacionin bashkëlidhur pas fazës së auditimit në terren, është konstatuar se “në dinamikën e veprimeve të përditshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, ka mospërputhje në procedura; të meta e mangësi në zbatimin e legjislacionit dhe akteve administrative që rregullojnë funksionimin e institucionit si në drejtim të procesit të vlerësimit e pranimit të deklaratave doganore të subjekteve të biznesit dhe individëve, objekt i veprimtarisë së doganave, të cilat kanë sjellë për pasojë mungesë të ardhurash për Buxhetin e Shtetit në shumën 919,541,437 lekë, nga të cilat shuma prej 919,463,101 lekë në fushën e auditimit të klasifikimit tarifor dhe vlerësimit doganor për 5003 raste dhe shuma prej 78,336 lekë në fushën e auditimit të procedurave të ndjekura lidhur me prokurimet publike”.

 

Burimi: Monitor

Share this post?

Erald Hysa