Shërbimet

 1. Zhdoganim importi dhe eksporti
 2. Autorizim paraprak
 3. Përgatitje e dokumenteve doganore
 4. Zhdoganim i mallrave me më tepër se një bis (me shumë artikuj)
 5. Magazinë e përkohshme doganore
 6. Kalim i dokumentacionit tek një agjenci tjetër doganore
 7. Përgatitje dokumentacioni për modifikim pas-doganor
 8. Konsulenca mbi tarifat doganore
 9. Konsulenca mbi klasifikimin e përmbajtjes
 10. Shërbime tranzit
 11. Shërbim për pagesat doganore
 12. Trasport international trasport ( Via Translog Albania Shpk)