Sigurimi nga Aksidentet

Mund të ndodheni kudo, gjatë ushtrimit të profesionit, në udhëtim biznesi apo turistik, një aksident i papritur apo një sëmundje e menjëhershe dhe emergjente mund t’ju gjejë të papërgatitur ekonomikisht, ndaj rekomandojmë sigurimin nga aksidentet, i cili mbulon:

    • Paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të të siguruarit, të shkaktuar nga aksidente të ndryshme që mund të ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale ose jashtë saj
    • Aksidente si helmimi, mbytja, ngrirja, sforcimet fizike etj.
    • Humbje jete apo paaftësi totale të përhershme