Sigurimi i Pronës dhe Biznesit

Contact Us

SIGAL AD ju ofron shërbimet e sigurimt në rast humbje, dëmtimi ose shkatërrimin e pasurisë në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e:

 • Zjarrit
 • Rrufesë
 • Shpërthimit
 • Përplasjes ose rënies së një avioni
 • Pjesëve ose ngarkesës së tij
 • Përpjekjeve për shuarjen e zjarrit
 • Prishjeve ose lëvizjeve në lidhje me çdonjërën prej ngjarjeve të mësipërme
 • Tërmetit, përmbytjes, stuhisë
 • Thyerjes së xhamave
 • Akteve terroriste
 • Grevave dhe trazirave civile etj.
 • Ndërprerja e biznesit*

*Nëpërmjet këtij produkti, mbulohen shpenzimet si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit të biznesit nga zjarri apo rreziqet shtesë të tij, duke siguruar fitimin neto si dhe kostot fikse.